Leg med Medier     |     Camil Hesse     |     Lysevangsvej 3     |     DK-4000 Roskilde     |     +45 3190 2111     |     info@legmedmedier.dk     |     CVR: 34969523     |     Bank: 3409 - 0011246532

© 2020 by Leg med Medier     |     Proudly created with Wix.com

FØLG OS:

  • YouTube
  • LinkedIn App Icon
  • w-facebook

Spiel mit Medien und iPad in der Schule und im Kindergarten

1/16

Kreativitet

Leg med Medier introducerer børn og deres lærer og pædagoger for teknikker, processer og apps på iPad og andre teknologier, som understøtter den kreative udfoldelsesproces og barnets unikke udtryksmåde.

I dagens uddannelsessektor efterlyses der nye og dynamiske egenskaber hos elever, som skal ruste dem til en ukendt og abstrakt fremtid. Hos Leg med Medier tror vi på, at nøglen findes hos det enkelte barn og dets evne til at forestille sig, fordybe og koncentrere sig, samarbejde og at ville noget på egen hånd. Kreativitet er begrebet, der rummer alle disse og flere kvaliteter, som vi skal understøtte og fremme allerede når børn starter i vuggestue.

 

I begyndelsen er udvikling og stimulering af sanserne det primære fokus. Igennem leg og uhindret eksperimenteren erkender børnene verdenen og begynder at erobre den. Æstetiske læreprocesser, som opstår i vekselvirkningen mellem sanseindtryk og impulser på den ene side og udtryk og formeksperimenter på den anden, danner grundstenen for kreativ og eksperimenterende adfærd hos den enkelte.

Hos Leg med Medier vælger vi at introducere apps, teknologier og processer, som er i overensstemmelse med ovenstående principper og som giver plads til at udfolde sig kreativt på børnenes egne præmisser. Med anvendelse af et medie følger der altid en lege- eller kreativ udfoldelsesproces, som binder det at bruge mediet sammen med barnets udvikling. I arbejdet med de digitale medier og teknologier, skal vi efter vores opfattelse være opmærksom på to ting:

  • at mediet fremmer barnets kreative engagement og dermed rummer potentialer for leg

  • at de voksne gør brug af en didaktik, der understøtter børns autonomi, evne til selv at vælge og udtrykke sig 

Kreativitet og digitale medier i dagtilbud

Brugen af digitale medier og teknologier i dagtilbud skal overordnet set rumme mulighed for leg. De fleste børn har fra en tidlig alder adgang til skærmbårne medier hjemmefra, men bruger den oftest på en passiv og konsumerende måde, hvor de ser film/video eller spiller spil. I dagtilbuddet har vi mulighed for at stimulere børn med andre teknologier og processer end derhjemme. Vi kan fra en tidlig alder introducere børn til fotografi og det at lave film, skabe fortællinger, lave undersøgelser og eksperimentere i det hele taget uden at vi bedømmer eller sammenligner dem. Vi kan opfordre børn til at deltage og være sammen om noget de skaber i fællesskab. Ligeledes kan vi tilrettelægge aktiviteterne, så vi ikke altid ved hvordan det vil gå. Dermed kan børnene igennem deres leg og eksperimenteren være medbestemmende og derigennem lære, at deres engagement kan blive til en drivkraft, som påvirker deres færden.

For den voksne er udfordringen oftest at overlade noget af initiativet til børnene. Børn er gode til at udforske teknologierne og opfinde nye praksisser. Men de har stadig brug for introduktioner til brugen af medier og hjælp undervejs, så legen ikke går i stå og konflikter undgåes. Det kræver at pædagogen er agil i sin planlægning og villig til at undersøge nye og andre muligheder sammen med børnene undervejs. Hvis digitale medier skal være igangsættende, stimulerende og udviklende, skal de også være tilgængeligt for både børn og voksne i hverdagen. Dette kræver at man som personalegruppe har en fælles tilgang til såvel brugen, som tilgængelighed af dem.

 

Hos Leg med Medier kan vi hjælpe med at vælge gode teknologier og apps og vi underviser gerne i kreative processer eller udvikling af forskellige aktiviteter for de forskellige aldersgrupper.

Kreativitet og digitale medier i skole

I grundskolen bliver, i takt med eleverne bliver ældre, digitale medier og computere flittigt brugt i de fleste fag. Dette gavner elevernes kendskab til det enkelte hardware, software eller platforme. Men grundlæggende er de redskaber, der bruges mest, ikke skabt til hverken udvikling af samarbejde eller den enkeltes evne til at udtrykke sig, men hovedsageligt til opgaveløsning. Forskellige kreative apps på iPad eller tablet giver eleverne derimod muligheden for at komme med deres egen bud og bearbejdning af opgaver. Kreative processer, i hvilke leg, eksperimenter, forhandling og udvikling er de bærende parametre, stimulerer samarbejde, trivsel og personlig udvikling.

I især indskolingen har elever behov for at opdage nye muligheder for leg og udtryk gennem digitale medier, da de grundlæggende er meget nysgerrige og gode til at hjælpe hinanden. Ofte trækker de på deres uformelle viden og sammen søger de i ukonventionelle retninger. Teknologien skal kunne rumme denne selvstændige og afsøgende tilgang til bearbejdning af viden. Derudover er det værd at tænke over forholdet mellem brugen af skærm og digitale processer og analoge eller sanselige elementer, hvor eleverne skal tegne, måle, bygge, undersøge eller skrive.

Denne undersøgende tilgang til opgaveløsning i skolen kræver oftest en didaktik, der kan imødekomme elevernes behov og udfordringer, samtidigt med at deres autonomi ikke prisgives. Det kan være en god idé at arbejde med benspænd, således at man eksempelvis fastlægger et emne og derefter frigiver metoden eller omvendt. Leg og eksperiment trives under snævre rammer, men udfoldes når det kan forblive uforstyrret. En god strategi er derfor at oplære eleverne i de enkelte redskaber, teknikker og processer, for derefter at lade dem arbejde selvstændigt.

Relevante apps og teknologier

 

Jeg vil præsentere fire forskellige digitale medier og metoder, der giver os muligheden for at undersøge vores omgivelser og den verden vi lever i. Samtidigt vil de stimulere vores sanser, udfordre vores nysgerrighed og udvikle vores kritiske iagttagen. Medierne bliver dermed del af en skabende kultur og forvandler os fra passiv modtager til aktiv udøver. Den kreative omgang med de digitale medier rummer legeprocesser, som er lærerige og kan gøre sig gældende i såvel skole, dagtilbud og fritid.

Digital kamera

Med et kamera får vi muligheden for at indfange den verden vi lever i. For at udvikle vores kritiske iagttagelsesevne kræver det fokus og engagement. Allerede i vuggestuen kan vi igennem små øvelser træne vores blik og udfordre vores gængse forestillinger om motiver og billedkompositioner. Kompositionerne består af vekselvirkninger mellem lys og skygge, farver, linjer, mønstre, kontraster, perspektiver og synsvinkler. Vi lærer at motiv eller stemning er afhængige af billedets kommunikative evne, hvilke hviler i billedernes fysiske ingredienser.

Produktion af E-bøger

E-bogen på iPad byder på et interaktivt medieformat med integrationsmuligheder for foto, tegning, lyd, tekst og film. Denne udtryksmæssige diversitet gør produktion med Book Creator til et af de mest interessante og virkningsfulde fortælle redskaber for både voksne og børn. På kort tid er det muligt at genfortælle klasiske historier eller omsætte nye idéer eller tanker. Book Creator egner sig både som lege- eller dokumentationsmedie og er fremragende i arbejdet med sprogstimulering.

Stopmotion animation

 

Stopmotion animation på iPad er en hurtig, men effektiv måde at samarbejde og skabe fortællinger på. Dette meget intuitive og hands-on fortælle værktøj skaber en spændende og dynamisk vekselvirkning mellem deltagerne i gruppen. Igennem denne legende og yderst absorberende arbejdsproces kan man på magisk vis få døde ting til at blive levende. Metoden, som går ude på at sætte mange billeder med en progression sammen til en lille film kræver flid, men belønner de flittige med sjove og effektfulde historier.

Digital mikroskop

Et digitalt mikroskop giver os muligheden for at undersøge alverdens ting. Vi kan for eksempel udforske en blomsts mikrokosmos, hvor der sandsynligvis findes små dyr, vi næppe kan se med det blotte øje. Objekter og overflader bliver helt abstrakte når vi kommer tæt nok på. Vi bliver opmærksomme på strukturer og materialernes opbygning. På skærmen kan vi følge med, tage billeder og skabe fantastiske universer – både med naturlige eller kunstige ting. Billedkompositionen i mikrokosmosset udvikler motorikken og stimulerer vores nysgerrighed og sanser.